Uncategorized

what is esperanto

It was introduced in 1887 by Dr. L.L. Zo krijg je een hele opbouw van het woord. Hierdoor konden zij uit verschillende bronnen informatie halen, waardoor de nationaalsocialistische staatspropaganda van Hitler minder effectief zou zijn. In de Sovjet-Unie onder Stalin en in Italië onder Mussolini werden esperantisten zelfs nog actiever vervolgd. Esperanto is a living language, used for everything people use any other language for. Het belangrijkste doel van het Esperanto is uitdrukkelijk niet om andere talen te verdringen, te vervangen of zelfs vertalen overbodig te maken, maar wel om zelf een brug te zijn tussen verschillende talen en culturen. De taal was in 2007 de 32e taal die voldeed aan het "Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen". De taal werd echter bekend onder Zamenhofs pseudoniem en kreeg zo de naam Esperanto. There is an annual World Esperanto Congress, and more than 100 periodicals are published in the language. Let us know if you have suggestions to improve this article (requires login). [4] Er vinden jaarlijks wereldwijd vele bijeenkomsten en congressen plaats in het Esperanto. Met Esperanto zijn er in principe geen bevoorrechte moedertaalsprekers en wordt de gelijkheid die fundamenteel is voor wereldburgerschap bewaard en geïllustreerd. Het aantal Esperanto-sprekenden neemt toe, evenals het aantal publicaties: niet alleen worden bestaande werken in het Esperanto vertaald, ook komt er oorspronkelijke Esperanto literatuur. : Goats and Soda A hundred years ago, a Polish physician created a language that anyone could learn easily. intended for use among speakers in everyday circumstances. Wat betreft typologie: de woordvolgorde is net als in de meeste talen standaard SVO, maar een andere volgorde is eventueel ook toegestaan. Esperanto is an international language which does not belong to any particular nation. De woordparadigma's blijven zo eenvoudig herkenbaar. See more. It is based on word roots common to the major European languages. "Estas triste ke li perdis sian monujon." )[14] Dit verschijnsel komt al bij Zamenhof voor. Wel komt de grammatica op een aantal punten duidelijk overeen met die van andere (met name Indo-Europese) talen, bijvoorbeeld wat betreft het onderscheid tussen nominatief en de accusatief. Dit laatste kan voorkomen bij een plaatsaanduidend bijwoord in combinatie met bepaalde voorzetsels. Esperanto is vervolgd onder verschillende dictatoriale regimes. The Universala Esperanto-Asocio (founded 1908) has members in 83 countries, and there are 50 national Esperanto associations and 22 international professional associations that use Esperanto. The number of Esperanto speakers is estimated at more than 100,000. A constructed language is one whose phonology, grammar and vocabulary are artificially designed rather than having evolved naturally over time. [11] Dit staat ook bekend als het A1 tot C2 systeem dat binnen Europa gehanteerd wordt. Zamenhof, a Polish oculist, and intended for use as an international second language. Its name derives from Doktoro Esperanto ("Esperanto" translates as "one who hopes"), the pseudonym under which L. L. Zamenhof published the first book detailing Esperanto, the Unua Libro, on July 26, 1887. in Engeland met Springboard to Languages[7]. Alle levende talen hebben moedertaalsprekers en ontwikkelen idiomatische uitdrukkingen. Doordat een gering aantal mensen (wereldwijd gezien) de taal beheerst, moet er naast deze taal altijd een extra taal worden aangeleerd. Hierdoor en dankzij het internationale karakter van de woordenschat is Esperanto veel gemakkelijker te leren dan veel andere talen.[6]. Grammar is simple and regular; there are characteristic word endings for nouns, adjectives, and verbs. Men zou het Esperanto eventueel ook kunnen beschouwen als een soort creooltaal die uit overwegend Indo-Europese elementen is opgebouwd. Omissions? Veel woorden worden uit andere woorden afgeleid door middel van voor- en achtervoegsels. De klemtoon ligt altijd op de voorlaatste lettergreep. Ook is er geen basiswoord dat "school" betekent, want men zegt lern/ej/o, letterlijk "leerplaats". Nouns have no gender and are marked by the ending -o; the plural is indicated by -oj (pronounced -oy), and the objective (accusative) case by -on, plural ojn: amiko “friend,” amikoj “friends,” amikon “friend (accusative),” amikojn “friends (accusative).” There is only one definite article, la (e.g., la amiko “the friend”), and no indefinite article. https://www.britannica.com/topic/Esperanto, Jewish Encyclopedia.com - Semitic Language, Esperanto - Student Encyclopedia (Ages 11 and up). Esperanto Esperanto is een door Lejzer Zamenhof ontworpen, makkelijk te leren, politiek neutrale, internationale taal (kunsttaal). Esperanto is a fun and fair language that can open for you a new world of cultural diversity. De opbouw van het woord gaat als volgt: Voor- en achtervoegsels kunnen niet zomaar omgewisseld worden, omdat hun betekenis afhangt van de volgorde. (Het is koud. Esperanto, Interlinguistics, and Planned Language, ed. by Humphrey Tonkin. University Press of America, 1997) The Klingon Language - "Klingon is a constructed language tied to a fictional context, rather than a constructed language like Esperanto . Bijvoorbeeld: Een Nederlandano heet zo omdat hij in Nederlando woont en Anglujo heet zo omdat er Angloj wonen. [12], Esperanto heeft een eenvoudige grammatica met grote regelmatigheid. [9][10] Dit netwerk stelt Esperantosprekers in staat om goedkoop en gemakkelijk te reizen en andere Esperantosprekers van over de gehele wereld op te zoeken. Esperanto, artificial language constructed in 1887 by L.L. 1936: All Esperanto organisations in Nazi Germany prohibited in June through the prohibition of the UEA and SAT in June by Heinrich Himmler. Hierdoor is de mogelijkheid tot nieuwvorming groot. Op die manier kwam het Esperanto 'ter wereld'. Es­peranto is the most widely spo­ken con­structed lan­guage in the world today, spo­ken by sev­eral mil­lion speak­ers. Europa kent binnen zijn grenzen 239 verschillende talen. PEN International heeft een afdeling met Esperantoschrijvers (Esperanto PEN Centrum). Dit zorgt ervoor dat de sprekers op gelijkwaardige voet met elkaar kunnen communiceren in het Esperanto. Esperanto zou een van de mogelijkheden zijn om vrede tussen de volkeren te bewerkstelligen. Men heeft een zekere neiging om bijwoorden van wijze die op de hele zin betrekking hebben, voor de persoonsvorm te plaatsen. Er wordt opgemerkt dat dit niet altijd in dezelfde richting geschiedt. Het Esperanto heeft een zeer beperkt kernlexicon, maar daartegenover staat een uitgebreide morfosyntaxis. . Esperanto is een relatief gemakkelijk te leren, politiek neutrale, internationale taal (kunsttaal). Esperanto is a neutral “international” language, a second language for everyone. Esperanto is a constructed language created by a man named Ludwik Lejzer Zamenhof, also known as Doktoro Esperanto (“doctor Esperanto”). It is referred to as an 'international auxiliary language,' intended to facilitate communication between people of different native languages. Er zijn nu ook al moedertaalsprekers en zelfs idiomatische uitdrukkingen in het Esperanto, hoewel dit laatste niet wordt aangemoedigd. Zamenhofs geboorteplaats Białystok ligt namelijk in het noordoosten van Polen.Het oostelijke deel van Polen stond in die jaren onder Russisch gezag. Een andere reden die vaak genoemd wordt is dat Zamenhof van Joodse komaf was. De meeste mensen die Esperanto spreken hebben er bewust voor gekozen de taal te leren, al zijn er inmiddels ook mensen die het Esperanto als moedertaal hebben. De laatste /o bij zelfstandige naamwoorden mag in de poëzie worden vervangen door een apostrof. Its creator was L. L. Zamenhof, a Polish eye doctor. Het basiswoord hiervoor is sana, "gezond". Esperanto Is Not Dead: Can The Universal Language Make A Comeback? Men zegt in plaats daarvan mal/granda, letterlijk "ongroot". Het idee. Na het achtervoegsel komt dan weer de juiste uitgang. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.A recording of this text by Oliver AshAnother version of the sample text by Julijan Jovanovic Ĉiuj homoj naskiĝas liberaj kaj egalaj en digno kaj rajtoj. De verschillende soorten woorden worden aangeduid door hun eigen uitgang. Het interne idee van Esperanto is: op een neutraal fundament van taal de muren tussen de volkeren afbreken, en mensen eraan laten wennen in hun naaste slechts een mens en een vriend te zien. Op deze manier heeft een persoon die Esperanto spreekt de mogelijkheid om de cultuur en gebruiken van het land en de inwoners via de mensen zelf te leren kennen. Esperanto is een internationale hulptaal, die in de 19e eeuw is ontworpen door de Poolse … What is Esperanto. Zamenhof’s Fundamento de Esperanto, published in 1905, lays down the basic principles of the language’s structure and formation. . Er zijn twee naamvallen: nominatief en accusatief. What that means is that it did not de­velop nat­u­rally like most other lan­guages. Wat is dat? Om neologismen te vormen wordt net als in polysynthetische talen op grote schaal gebruikgemaakt van achter- en voorvoegsels. It is easy to learn, and has no exceptions. Daarbij is de taal politiek neutraal wat ervoor zorgt dat eventuele nationale belangen tussen partijen buiten spel worden gezet. Updates? Dit is een onzinnige betekenis. Esperanto is probably the most successful of the artificial international languages. Zo zegt men voor algemene toestanden, wanneer er geen onderwerp is: "Estas malvarme." Esperanto is een relatief gemakkelijk te leren, politiek neutrale, internationale taal (kunsttaal). He created the language to make international communication easier. De taal is ontworpen door Lejzer Zamenhof, een Joodse oogarts uit het Poolse deel van het Russische Keizerrijk. Zamenhof, a Polish oculist, and intended for use as an international second language. (Het is droevig dat hij zijn portemonnee verloren heeft. Volgens sommige mensen deed hij dit omdat Esperantosprekers vaak over vele internationale contacten beschikten. Constructed languages are the opposite of natural languages. In 1887 publiceerde hij onder het pseudoniem Dr. Esperanto - "iemand die hoopt" - het eerste boek over de taal met de titel: “La internacia lingvo” (de internationale taal). De taal werd echter bekend onder Zamenhofs pseudoniem en kreeg zo de naam Esperanto. Een rangtelwoord wordt gemaakt door er een /a aan toe te voegen. Due to the form in which it was initiated, it is the easiest language to learn, and not only for people that speak European languages. Wat is Esperanto? . Er is een Wereld-Esperantovereniging, genaamd UEA (Universala Esperanto-Asocio), waarvan het hoofdkantoor zich bevindt in Rotterdam, en een Wereld-Esperanto-Jongerenvereniging, genaamd TEJO. Vaak worden er meerdere voor- en achtervoegsels gebruikt voor een enkel neologisme. . Simply put - it's a a second language for everyone. [8] Deze brugfunctie komt onder andere goed tot uitdrukking in een app (Amikumu) om esperantisten en andere taalliefhebbers met elkaar in contact te brengen, alsook in het internationale reisnetwerk van esperantisten met de titel Pasporta Servo. ESPERANTO? Orthography is phonetic, all words being spelled as pronounced. Wereldwijd zijn er 6912 officieel erkende talen. Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Met enkele basiselementen kan men een groot aantal nieuwe woorden vormen. In de tabel hieronder is dat met breukstrepen aangegeven. In 1887 publiceerde hij onder het pseudoniem Dr. Esperanto - "iemand die hoopt" - het eerste boek over de taal met de titel: La internacia lingvo (de internationale taal). De taal werd bekend onder de naam Esperanto. Esperanto is a constructed auxiliary language. Esperanto wordt al ruim honderd jaar praktisch toegepast, en heeft bewezen een springlevende taal te zijn waarin alle nuances van het menselijk denken kunnen worden uitgedrukt. It was introduced in 1887 by Dr. L.L. Esperanto wordt inmiddels in meer dan 120 landen[1] gesproken en telt volgens de databank Ethnologue van het Summer Institute of Linguistics rond de twee miljoen sprekers. De rangtelwoorden worden als bijvoeglijke naamwoorden beschouwd. So, if a New Zealander wants to speak with someone from Greece, or if someone from Mexico wants to talk with someone from Kuwait, there is no need to … Zamenhof, of Warsaw in today’s Poland, to foster international understanding by allowing people with different native languages to communicate as equals. Esperanto is spoken in over 100 countries.Thanks to the simplicity of the language and the huge commitment of its speakers, Esperanto is the most widely used conlang in the world with a superbly functioning international network. Esperanto is the most widely spoken constructed international auxiliary language. De volgorde van de voor- en achtervoegsels wordt bepaald door de logica van de opbouw. Zamenhof’s Fundamento de Esperanto, published in 1905, lays down the basic principles of the language’s structure and formation. Esperanto is relatively simple for Europeans to learn because its words are derived from roots commonly found in the European languages, particularly in the Romance languages. Even people who can't remember a word of a language they studied for years in high school or college need only months of intensive study to become fluent in Esperanto. [15][16], mensen die het Esperanto als moedertaal hebben, Esperanto : een informatiepakket voor een werkstuk of spreekbeurt, Universala Esperanto-Asocio (Wereld Esperantovereniging), La virtuala mondo sukcesigas Esperanton en la reala mondo, http://www.esperanto.net/info/baza_nl.html, User locations | Pasporta Servo 2.0 - Internacia gastiga servo per Esperanto, edukado.net → / Ekzamenoj / Referenckadro, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Esperanto&oldid=57945292, Wikipedia:Pagina's die ISBN magische links gebruiken, Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en wel op Wikidata, Wikipedia:Commonscat met lokaal zelfde link als op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, Voor het meervoud van persoonlijke voornaamwoorden wordt niet de uitgang, voorwerp (met voorzetsel), beweging in een bepaalde richting, Esperant/o "Esperanto", esperant/ist/o "esperantospreker", gebaseerd op diverse, heterogene Europese talen. Esperanto is the world’s most widely spoken constructed language. Be on the lookout for your Britannica newsletter to get trusted stories delivered right to your inbox. Ook samenstellingen komen voor, zoals in het Nederlands. Esperanto synonyms, Esperanto pronunciation, Esperanto translation, English dictionary definition of Esperanto. Esperanto, artificial language constructed in 1887 by L.L. In practical use for more than a hundred years, Esperanto has proved to be a genuinely living language, capable of expressing all facets of human thought. Omdat het relatief gemakkelijk te leren en te gebruiken is (haast geen uitzonderingen) in vergelijking met de meeste andere talen[6], wordt het aanbevolen als inleiding en motivatie tot het leren van andere, moeilijkere talen, o.a. Deze breukstrepen geven niet aan hoe het woord aan het einde van de regel wordt afgebroken. Corrections? Esperanto heeft 23 medeklinkers en 5 klinkers. Zo is er geen basiswoord dat "klein" betekent. Is it easy? Articles from Britannica Encyclopedias for elementary and high school students. De klankinventaris is voornamelijk Slavisch, terwijl de woordenschat sterk is geïnspireerd door die van de Romaanse talen (60%; bijvoorbeeld facila, "gemakkelijk", granda, "groot", sur, "op", ili, "zij, hun, hen", la, "de, het" en amiko, "vriend"), in mindere mate door de Germaanse talen (30%; bijvoorbeeld la jaro, "het jaar" en lerni, "leren"), heel weinig door de Slavische talen (5%) en nog door overige talen zoals Grieks en Japans (5%; bijvoorbeeld het van het Grieks afgeleide voegwoord kaj, "en"). His goal was to design Esperanto in such a way that people can learn it much more easily than any other national language. Verbs are all regular and have only one form for each tense or mood; they are not inflected for person or number (mi havas, vi havas, ŝi havas, ili havas “I have, you have, she has, they have”). Een zin als "De man bijt een grote hond" kan onder andere het volgende zijn, waarbij de eerste variant het meest wordt gebruikt: Bijwoorden eindigen op /e, of in de accusatief op /n. Esperanto is a language initiated in a Polish town and published 120 years ago, on July 26, 1887. Het Esperanto-alfabet gebruikt de volgende Latijnse letters: De morfologie van het Esperanto is zeer regelmatig. [5] In 1905 werd het eerste internationale congres georganiseerd in Boulogne-sur-Mer (Frankrijk). Hitler vervolgde Esperantosprekers actief in de Tweede Wereldoorlog. Alle werkwoorden van het Esperanto zijn regelmatig, inclusief esti, "zijn": Een grammaticale eigenaardigheid van het Esperanto is dat in sommige gevallen bijwoorden als naamwoordelijk gezegde gebruikt worden. By signing up for this email, you are agreeing to news, offers, and information from Encyclopaedia Britannica. De plaats van de klemtoon verandert daardoor niet. . De taal is ontworpen door Lejzer Zamenhof, een Joodse oogarts uit het Poolse deel van het Russische Keizerrijk. This video is about Esperanto - the international auxiliary language created in the 19th century. Esperanto is a constructed language, invented in the late 1800's. The history of the artificial language Esperanto and the story behind its creator L.L. Communication is indeed the essential part of understanding each other, and if that communication happens through a neutral language, that can help the feeling that we 'meet' on equal grounds and help create respect for one another. Het Esperanto werd in het leven geroepen door L. Zamenhof aan het eind van de 19de eeuw met de uitgave van een boekje, getiteld: Een Internationale Taal. In 1887 publiceerde hij onder het pseudoniem Dr. Esperanto - "iemand die hoopt" - het eerste boek over de taal met de titel: La internacia lingvo (de internationale taal). Een agglutinerende taal is een taal die suffixen losjes aan een stam kan toevoegen, in plaats van het woord te verbuigen zoals een flecterende taal. Een taal die speciaal ontworpen is om mensen uit verschillende landen moeiteloos met elkaar te laten communiceren. Is it useful to learn? De volledige ontleding van bijvoorbeeld malsanulejo is "een plaats voor personen met de eigenschap niet gezond te zijn". You might be familiar with some other constructed languages. Dankzij deze uitgangen heeft het Esperanto net als bijvoorbeeld het Latijn en Pools een woordvolgorde die in principe vrij is. Zo is er bijvoorbeeld het woord malsanulejo, wat "ziekenhuis" betekent. Net als in bijvoorbeeld het Frans en het Engels worden in het Esperanto veel voorzetsels gebruikt. Deze taal maakt het mogelijk dat leerlingen zich meer op hun gemak voelen om een vreemde taal te gebruiken, zeker in contact met native speakers. Esperanto and other planned languages de facto prohibited in Nazi Germany in May. Mensen die graag internationale contacten wilden, leerden de taal en begonnen hem te gebruiken. The basic idea of Esperanto is about tolerance and respect for people of diverse nations and cultures. Esperanto is an international language, created to facilitate communication amongst people from different countries. )[13] Ook als het onderwerp een infinitief of een zelfstanding gebruikte zin (ingeleid door "ke") is, wordt een bijwoord gebruikt: "Ŝaki estas amuze." De Esperanto-grammatica is niet specifiek op die van een of meerdere bestaande talen gebaseerd, maar schematisch opgezet. Ring in the new year with a Britannica Membership. Esperanto is the world’s most widely spoken constructed language. De hoofdtelwoorden staan in onderstaande tabel. . Esperanto. Esperanto definition, an artificial language invented in 1887 by L. L. Zamenhof (1859–1917), a Polish physician and philologist, and intended for international use. Esperanto is een taal die aangeleerd kan worden naast een andere moedertaal. Adjectives end in -a (e.g., bona amiko “good friend”) and take plural and objective endings to agree with nouns (e.g., la bonaj amikoj estas tie “the good friends are there,” mi havas bonajn amikojn “I have good friends”). De klanken en woordenschat zijn grotendeels gebaseerd op de in Europa gesproken Indo-Europese talen. Our editors will review what you’ve submitted and determine whether to revise the article. Dat blijkt uit een woord als patrinojn "moeders" (accusatief), opgebouwd uit patr/ "vader", /in/ infix voor de vrouwelijke pendant, /o suffix voor een zelfstandig naamwoord, /j suffix voor het meervoud en /n suffix voor de accusatief. One page is sufficient to specify all the rules of its grammar. alone built the basis for the language and helped usher it into the real world until the end of his life It was designed to allow direct communication between people. Esperanto is speciaal ontworpen om mensen uit verschillende culturen met elkaar te laten communiceren. De tekst is beschikbaar onder de licentie. But it's much easier to learn than a national language. Een monero ("munt") is een stukje mono ("geld") en een arbaro ("bos") is een groep arboj ("bomen"). Het is een taal die erg geschikt is voor internationale communicatie. . Esperanto is een ontworpen taal (kunsttaal) en is als zodanig dus niet verwant aan andere talen, maar de meeste elementen zijn aan "gewone" natuurlijke talen ontleend. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito en frateco. Esperanto definition: 1. an artificial language, made by combining features of several European languages, intended as a…. Esperanto Bonvenon – Welcome Esperanto, Eo, La Lingvo Internacia, is the most widely spoken constructed (or artificial) international language. Het verschil met andere creooltalen is dan wel dat het Esperanto niet als gevolg van intercultureel contact is ontstaan. Encyclopaedia Britannica's editors oversee subject areas in which they have extensive knowledge, whether from years of experience gained by working on that content or via study for an advanced degree.... …of the international artificial languages—. Esperanto kan omschreven worden als een morfologisch zeer agglutinerende en tot op zekere hoogte isolerende taal, qua woordenschat voornamelijk Romaans. Veel talen komen voor uit één andere taal, bij Esperanto is dat niet het geval. Indien de achtervoegsels /ul/ en /ej/ verwisseld zouden worden (malsanejulo), krijgt men iets als "een persoon met de eigenschap van een plaats waar men niet gezond is". De kunsttaal Esperanto is samengesteld door Ludovich Zamenhof.De situatie in de stad waar Zamenhof zijn jeugd doorbracht is feitelijk de oorzaak geweest van het ontstaan van Esperanto. or a reconstructed one like Modern Hebrew . 1937: Leaders of the Esperanto organisation in the Soviet Union arrested; Esperanto activities made impossible. Bijvoeglijke naamwoorden congrueren in getal (uitgang /j) en naamval (uitgang /n). Zamenhof of Warsaw, in today’s Poland, to foster international understanding by allowing people with different native languages to communicate as equals. More than 30,000 books have been published in Esperanto. Esperanto wil een taal zijn die mensen leren naast hun eigen regionale en/of nationale taal, om te kunnen communiceren met mensen in diverse werelddelen, waarmee ze anders misschien nooit in contact zouden treden. There is an extensive set of suffixes that can be added to word roots to allow various shades of meaning or newly derived forms; compound words are also used. [2] Duolingo, een app om talen te leren, bereikte sedert de lancering van de cursus Esperanto (in het Engels op 25 mei 2015 en het Spaans in 2016) een miljoen cursisten eind 2017. Learn more. 3. (Schaken is vermakelijk.) They start with a plan, and do not develop over time depending on how people use them. [3] Op 5 april 2017 waren er al 800.000 deelnemers en elke dag beëindigden ongeveer 30 personen de cursus. It was designed to be quick and easy to learn. What is Esperanto? Een achtervoegsel komt niet direct na een woord, eerst wordt de uitgang (zie tabel van uitgangen) verwijderd. De volgorde vertrekt steeds vanuit de stam van het woord. Woorden worden gevormd uit woordstammen en regelmatige voor- en achtervoegsels. . Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 5 jan 2021 om 21:43.

Four Of Hearts Crossword, Belcross Properties Morgantown, Phineas And Ferb -- Fabulous, Fantastic Noodles Calories, Dynamodb Sort By Date Descending, Unicorn Gifts Argos, Ted Talks Near Death Experience, Begana Old Movie, Benefits Of Performance Appraisal For Employees,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Solve : *
24 + 19 =